YAKEM KÉMIAI IPARI ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A YAKEM KÉMIAI IPARI ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZEMLÉLTETŐ SZÖVEGE A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL.

Adatkezelő:

A személyes adatok védelméről szóló 6698. számú törvény („Törvény”) értelmében a YAKEM KÉMIAI IPARI ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, mint adatkezelő, az Ön személyes adatait az alábbiakban ismertetett hatókörben kezelheti.

A személyes adatok feldolgozásának célja

Az Ön személyes adatait elektronikus vagy fizikai környezetben gyűjtjük. A jelen szemléltető szövegben meghatározott jogi okokból gyűjtött személyes adatai, a Törvény 5. és 6. § -ban meghatározott személyes adatkezelési feltételek keretein belül kezelhetők, valamint oszthatók meg.

  1. c) A személyes adatokat megosztására jogosult felek és megosztásuk célja

Az Ön személyes adatai, a Törvény 8. és 9. § -ban meghatározott személyes adatkezelési feltételek és célok keretében, a Társaság által kínált termékeinek és szolgáltatásának az érintettek ízlésének, használati szokásainak és igényeinek megfelelő személyre szabásához, az érintettek figyelembe ajánlásához és népszerűsítéséhez szükséges tevékenységek tervezése és lebonyolítása a személyes adatok keretein belül, az üzletágak által szükséges munkák elvégzése és a vonatkozó üzleti folyamatok lebonyolítása annak érdekében, hogy a társaság által kínált termékek és szolgáltatások az érintettek javára válhassanak, az érintett üzletágakon keresztül a társaság által folytatott kereskedelmi tevékenység megvalósításához szükséges munkák elvégzése, a Társaság üzleti és/vagy munka stratégiájának tervezése és lebonyolítása, valamint a Társaság és Társasággal üzleti kapcsolatban álló érintett személyek jogi, műszaki és kereskedelmi-munkavédelmi biztosításának céljai keretein belül a törvényileg felhatalmazott intézményekkel és szervezetekkel, valamint jogilag felhatalmazott magánjogi személyekkel osztható meg.

  1. d) Az adattulajdonosok jogai és ezen jogok gyakorlása

Személyes adattulajdonosként amennyiben az alábbiakban megjelölt jogaira vonatkozó kéréseit az „Adattulajdonosok joggyakorlása” címszó alatt a Társaság részére a meghatározott módon nyújtja be, úgy Társaságunk a kéréseire a választ a lehető legrövidebb időn 30 (harminc) napon belül, de mindenképpen kiértékeli és megadja.

A Törvény 11. § értelmében Önt, mint a személyes adatok tulajdonosát az alábbi jogok illetik:

Megtudni, hogy az Ön személyes adatait feldolgozzák-e vagy sem,

Amennyiben személyes adatai feldolgozásra kerültek, erről tájékoztatást kérni,

Megtudni személyes adatai kezelésének célját és hogy azokat valóban a célnak megfelelően használják-e fel,

Megtudni azon harmadik felek kilétét, akik részére továbbítják az országban vagy külföldön az Ön személyes adatait,

Hiányos vagy hibás adatkezelés esetén kérni személyes adatainak helyesbítését, és az e körben lebonyolított tranzakcióról értesíteni azokat a harmadik személyeket, akiknek a személyes adatait továbbították,

Személyes adatai törlésének vagy megsemmisítésének kérése abban az esetben, ha az adatkezelést igénylő okok megszűntek annak ellenére, hogy az adatkezelés a törvény és más vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően történt, valamint kérni, hogy értesítsék erről azokat a harmadik feleket, akiknek előzőleg a személyes adatait továbbították,

Tiltakozni az ellen, hogy a feldolgozott adatainak kizárólag automatizált rendszereken keresztül történő elemzésével magával a személlyel szembeni eredmény merüljön fel,

Személyes adatainak jogellenes kezeléséből adódó veszteség esetén kártérítés igénylése,

A Törvény 28. § (2) bekezdésében felsorolásra kerültek azok a helyzetek, amelyekben az adattulajdonosoknak nincs igényjogosultsága, valamint ezzel összefüggésben;

A személyes adatok kezelése a bűnmegelőzés vagy a nyomozás érdekében szükséges,

Az érintett által nyilvánosságra hozott személyes adatok kezelése,

A személyes adatok kezelése a felügyeleti vagy hatósági feladatok ellátásához, valamint az arra feljogosított és felhatalmazott közintézmények, valamint közintézményi jellegű szervezetek és szakmai szervezetek által a törvény erején alapuló fegyelmi vizsgálathoz vagy büntetőeljárás lefolytatásához szükséges,Abban az esetben, amikor a személyes adatok kezelése az állam gazdasági és pénzügyi érdekeinek költségvetési, adó- és pénzügyi érdekeinek védelme érdekében szükséges, az adatokra a fent említett jogok nem jogok nem érvényesülnek.

A Törvény 28. § (1) bekezdése alapján, mivel az adatok az alábbi esetekben nem tartoznak a Törvény hatály alá, így az adattulajdonosok kérelmei ezen adatok tekintetében nem kerülnek feldolgozásra.

Személyes adatok valós személyek általi, a vele együtt vagy a közös lakóhelyen élő családtagjaikkal kapcsolatos tevékenységük keretében történő kezelése, feltéve, hogy azokat harmadik személynek nem adják ki, és az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket betartják.

Személyes adatok feldolgozása kutatási, tervezési és statisztikai célokra a hivatalos statisztikákkal való anonimizálással.Személyes adatok művészeti, történelmi, irodalmi vagy tudományos célú vagy a véleménynyilvánítás szabadsága keretében történő kezelése, feltéve, hogy az nem sérti a honvédelmet, a nemzetbiztonságot, a közbiztonságot, a közrendet, a gazdasági biztonságot, a magánélet védelmét vagy a személyiségi jogokat vagy nem minősül bűncselekménynek.Személyes adatok kezelése a honvédelem, a nemzetbiztonság, a közbiztonság, a közrend vagy a gazdaságbiztonság érdekében a jogszabályban feljogosított közintézmények, szervezetek által végzett megelőző, védő és hírszerző tevékenység keretében.Személyes adatok igazságügyi vagy végrehajtó hatóságok általi feldolgozása nyomozással, vádemeléssel, tárgyalással vagy végrehajtási eljárással kapcsolatban. Az adattulajdonosok jogainak gyakorlása Az adattulajdonosok az info@yakem.net e-mail címre küldött levelükkel jelentkezhetnek a fent említett jogok gyakorlására. A Személyes Adatvédelmi Tanács által előírt módon. A Társaság a jogával élni kívánó adattulajdonosoknak a Törvényben előírt határokon belül, legfeljebb harminc (30) napon belül válaszol a Törvényben meghatározottak alapján.Ahhoz, hogy a személyes adatok birtokosai nevében harmadik személyek jelentkezhessenek, az adattulajdonos által a kérelmező nevében közjegyző útján kiállított külön meghatalmazás jelen kell, hogy legyen.Bár az adattulajdonosi kérelmek feldolgozása a főszabály szerint ingyenes, azonban a Személyes Adatvédelmi Tanács által meghatározott díjszabás alapján díjat számolhatnak fel.A Társaság az érintett személytől tájékoztatást kérhet annak megállapítása érdekében, hogy a kérelmező a személyes adatok tulajdonosa-e, valamint a kérelemmel kapcsolatos kéréseket tehet fel a kérelemeben meghatározott kérdések tisztázása érdekében.